Vilkår for planlægningen

Kommuneplanen udarbejdes efter reglerne i planloven. Ifølge planlovens formålsparagraf (§ 1) skal loven sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Loven skal særligt sikre:

 • at der sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og kommuner
 • at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber
 • at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource
 • at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og
 • at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Krav til indhold af kommuneplanen er beskrevet i planloven og statens interesser i kommuneplanlægningen, som udsendes forud for hver kommuneplanrevision. Der er bl.a. særlige krav til kommunernes planlægning indenfor emnerne:

 • Byudvikling og detailhandel,
 • Forsyning, trafikanlæg og andre tekniske anlæg,
 • Friluftsliv, turisme og ferie- og fritidsanlæg,
 • Benyttelse og beskyttelse i det åbne land,

Statslige forskrifter

Kommuneplanen må efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 2-6, ikke stride mod:

 • Landsplandirektiver, dvs. regler og beslutninger efter planlovens § 3 eller offentliggjorte forslag hertil
 • Beskrivelsen af den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan,
 • Statslige vandplaner eller kommunale vandhandleplaner
 • Statslige Natura 2000-planer eller kommunale Natura 200-handleplaner

Vand- og Natura 2000-planer

Kommuneplanerne skal følge op på Vand- og Natura 2000-planerne ved at sikre de udpegede lavbundsarealer, kan genoprettes som vådområder og udbygge sammenhængende naturnetværk med Natura 2000-områder, lavbundsarealer, skove, naturområder og økologiske forbindelser.

Vandplaner

Kommuneplanen må ikke være i strid med landsplandirektivet, som indeholder retningslinjer fra den tidligere regionplan om overfladevand, grundvand, lavbundsarealer, spildevand m.m.
Vandplanerne

blev godkendt den 22. december 2011, men er senere kendt ugyldig den 4. december 2012. Vandplanen skulle have afløst landsplandirektivet.
Vandplanen sendes i fornyet høring i foråret 2013.

De perioder på 6 år som vandplanerne omfatter, er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens 4 årige periode.

Det forventes at vandplanen er vedtaget når kommuneplanen vedtages og kommuneplanen er udformet sådan at den ikke efter Hørsholm Kommunes opfattelse er i strid med det gældende landsplandirektiv og den tidligere foreslåede vandplan.

Grøn Vækst

Biogasanlæg samt lokalisering af store husdyrbrug
Med "Aftale om Grøn Vækst" er det aftalt at ændre planloven for at forpligte kommunerne til, som noget nyt, at inddrage lokalisering af biogasanlæg og store husdyrbrug i kommuneplanlægningen. Formålet er på forhånd at forebygge konflikter mellem lokalisering af fælles biogasanlæg og andre arealinteresser samt bl.a. at fremme intensiv husdyrproduktion i nærheden af biogasproduktionen.

Dette kommuneplanforslag indeholder ikke disse lokaliseringer, da der i det østlige Nordsjælland kun er meget få husdyrbrug.