Natur

*Hørsholm - en rig og mangfoldige natur tæt på*

Kommunalbestyrelsens overordnede mål

 • at arbejde for bedre adgang til naturværdierne i kommunen

 • at arbejde for at fremme den biologiske mangfoldighed med fokus på naturbevaring, naturpleje og naturgenopretning

 • at arbejde for bedre og flere friluftsfaciliteter og støttepunkter med fokus på naturformidling og folkesundhed

 • at fordre til inddragende fællesskaber, både lokalt og over kommunegrænsen

Fokusområder 

Natur tæt på
Vi vil have fokus på, hvordan vi kan sikre nem og sikker adgang til naturområder i og i umiddelbar nærhed af kommunen. Vi vil have fokus på mulighederne for etablering af ny natur, der kan binde den eksisterende sammen – også ud mod nabokommunerne – og derigennem at levere vores bidrag til Naturplan Danmarks grønne kort. Mange naturområder i Hørsholm støder op til tilsvarende områder i nabokommunerne, og indgår dermed i Hovedstadsområdets samlede grønne struktur. Det vil vi værne om. Heri er der potentiale for en sammenhængende pleje og udvikling af naturområderne på tværs af kommunegrænser.
Vores netværk af stier igennem det åbne land skal opgraderes for at skabe større sammenhæng mellem de rekreative områder. Herved kan vi give den brede befolkning mulighed for flere oplevelser og muligheder for længere vandreture i det fri.

Fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv
Vi vil skabe bedre vilkår for friluftslivet – både det organiserede og uorganiserede - blandt andet med henblik på bedre folkesundhed. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en Natur- og Friluftsplan for Hørsholm Kommune. Planen skal sætte retningen for de kommende års indsatser for naturen og friluftslivet. Den skal også pege på nye muligheder for partnerskaber og nye samarbejdsformer mellem kommunen og lokale foreninger, børn, unge, voksne og ældre, når det kommer til naturpleje og drift – også af friluftsfaciliteter.

Naturformidling
En undersøgelse i borgerpanelet viser, at mange borgere prioriterer, at det skal være let at få adgang til oplevelser i naturen. Dette skal blandt andet ske ved at forbedre adgangen til naturen samt ved at udvikle nye og mere synlige former for naturformidling. Kommunalbestyrelsen vil samtidig gerne styrke kvaliteten af naturformidlingen, herunder eksempelvis arbejde for bedre mulighed for brug af den lokale natur i undervisningssammenhæng samt undersøge muligheden for etablering af en naturskole.

Naturstrategi for Hørsholm Kommune
Vi vil udarbejde en naturstrategi, der skal hjælpe og understøtte naturens artsrigdom og bestandsstørrelser i kommunen. Nye skove, vådområder og bræmmer langs vandløb kan fungere som korridorer for dyr og planter gennem det åbne land. Strategien skal udarbejdes med udgangspunkt i de målsætninger, der skal opfyldes i de statslige vandplaner og den efterfølgende kommunale handlingsplan. Vi vil arbejde for at skabe og bevare en høj kvalitet af biologisk mangfoldighed, som kan give borgerne i Hørsholm Kommune værdifulde oplevelser.

Derfor vil vi

 • værne om og formidle de kvaliteter og værdier, som ligger i en smuk natur og et varieret landskab
 • udarbejde en Natur- og friluftsplan
 • udarbejde en naturstrategi, bl.a. med henblik på at fremme biologisk mangfoldighed
 • indgå i tværkommunale samarbejder med de omkringliggende kommuner, bl.a. i forhold til stiforløb, kystsikring og kollektiv trafik
 • fortsat forbedre cykelforholdene i Kommunen
 • fortsætte udbygningen af trampestier om Sjælsø
 • forbedre adgangsmulighederne i og til det åbne land vest for motorvejen, så det bliver lettere at få adgang til oplevelser i naturen
 • arbejde for bedre opholdsmuligheder i de grønne områder, der inviterer til aktivitet og leg, men også for områder med mulighed for fred, ro og fordybelse
 • sikre fortsat dialog med og involvering af borgere, brugere og foreninger i de lokale beslutninger
 • udarbejde ’et grønt Danmarkskort’ i henhold til ’Naturplan Danmark – vores fælles natur’