Kysten

*Hørsholm - en attraktiv kyststrækning med tilhørende kystnære arealer*

Kommunalbestyrelsens overordnede mål

  • at forberede og sikre kyststrækningen i forhold til nuværende og fremtidige klimascenarier

  • at forbedre adgangen mellem kyst og land

  • at arbejde for en mere tilgængelig kyststrækning med flere aktivitets- og opholdsmuligheder

  • at arbejde for Rungsted Havn som en attraktiv destination året rundt

Fokusområder

Fremtidssikring af vores kyst
Vi vil sætte fokus på kystområdet for at fremme en udvikling, der kan styrke de landskabelige, de naturmæssige og de rekreative kvaliteter langs kysten. Med fokus på en god balance mellem benyttelse og beskyttelse. Der er i 2014 udarbejdet en kystplanlægningsrapport. Den beskriver mulige scenarier for sikring af kyststrækningen samt scenarier for at tilføje yderligere rekreative muligheder. Disse intentioner vil vi i den kommende planlægning arbejde for bliver udviklet og realiseret.
 

Synlige adgange til kysten
Der skal være flere synlige og lette forbindelser til kysten. Vi vil i den kommende planlægningsperiode arbejde for, at der kommer bedre og flere muligheder for at bløde trafikanter kan komme fra byen og ud til vandet. Vi ønsker at synliggøre eksisterende stier og supplere med en formidling af vores skønne oplevelsesmæssige værdier. Vi vil ligeledes arbejde for at gøre vores stinet sammenhængende, hvad enten det er fra baglandet og ned til stranden, eller det er langs kyststrækningen, skal der være let og naturlig adgang for alle.

Flere rekreative opholdsmuligheder ved kysten
Vi ønsker i den kommende planlægning at sætte fokus på, at det skal være nemt at komme til og opholde sig ved vores kyst. Vi vil arbejde for at realisere de udpegede rekreative støttepunkter, der skal fremme det almene friluftsliv langs kysten. Der er udpeget to rekreative støttepunkter i kommuneplanen, henholdsvis Mikkelborg Strandpark og det offentlige strandlod på Rungsted Strandvej. Mikkelborg Strandpark på grænsen til Fredensborg Kommune er et fredet område med offentlig adgang og opholdsmuligheder, der rummer potentiale for udvikling. På det offentlige strandlod bliver der i den kommende planperiode etableret en badebro. Ligeledes vil vi i den kommende planlægning arbejde for at etablere flere badebroer langs kysten.

Et rigt maritimt miljø ved Rungsted havn
Rungsted havn er et meget væsentligt aktiv for bylivet og de rekreative interesser i hele kommunen. Havnen rummer bådepladser, spisesteder og butikker som servicerer et større lokalt og til dels regionalt publikum. Det er kommunalbestyrelsens intention at styrke havnens rekreative værdier i form af en mere aktiv brug af restarealerne på havnen, fx til en legeplads. Rungsted Havn er endvidere også det største område med synlig offentlig adgang til kysten, og det indtager en central plads i fritidslivet i kommunen. Syd for havnen ligger Rungsted badestrand, der er kommunens strand med badebroer og toiletter. Den er populær og benyttes af mange besøgende og skal derfor udvikles til et endnu større aktiv, fx ved flere bademuligheder. Det er kommunalbestyrelsens mål, at Rungsted havn udvikles, så det er en levende havn året rundt for alle.

Derfor vil vi

  • sikre den grønne landskabskile, der skal forbinde Mikkelborg Skov med Mikkelborg Strandpark
  • sikre, at der er de rette rammer for udvikling på havnen
  • arbejde for at realisere projekter, der knytter sig til idékataloget om kystbeskyttelse
  • sikre, at kommunens udbyggede stinet synliggøres, og eventuelle manglende forbindelser udbedres
  • arbejde for at skabe bedre adgang til vandet, for alle
  • fortsat medvirke til at skabe optimale rammer for bevægelse, fx gennem etablering af badebroer og legepladser ved kysten