Boliger og byliv

*Hørsholm - et godt sted at bo og leve for alle*

Kommunalbestyrelsens overordnede mål

• at skabe de bedste rammer for, at borgerne kan skabe sig det gode liv
• at sikre den rette byudvikling gennem helhedsplanlægning
• at sætte fokus på kvalitet i byens rum
• at fremme færdsel på cykel og til fods gennem en bæredygtig udvikling af byen 

Fokusområder

Varieret boligmasse og kulturarv
I Hørsholm Kommune har vi en rigtig fin og velbevaret bygningsarv. Bygninger og kulturmiljøer spiller en stor rolle for identiteten af vores by. Vi har en ambition om, at vi også i fremtiden vil skabe værdier, der kan blive en del af morgendagens kulturarv. For at kunne tiltrække nye borgere er det nødvendigt at opretholde et tidssvarende boligudbud. Vi har udarbejdet en boligredegørelse, der har til formål at vise boligudviklingspotentialer i Hørsholm Kommune. I den kommende planlægning vil vi have fokus på vores udviklingsområder, herunder Sygehusgrunden, hvor der er mulighed for at lave et nyt større, sammenhængende boligområde.

Kvalitativ udvikling og helhedsplanlægning
Udviklingen af et bæredygtigt samfund handler både om at passe på miljøet, klimaet og naturen, om at bygge byer for mennesker og om at få det bedste ud af den aktuelle økonomiske virkelighed. Vi vil i dette arbejde styrke kvaliteten i vores omgivelser, hvad enten det drejer sig om bydesign, bygningsarkitektur eller byrum. Med en Arkitekturstrategi vil vi sætte kvalitet i vores by i fokus. Ambitionen er en arkitekturstrategi, der er udformet som et dialogværktøj i forhold til kommunens borgere og erhvervsliv, og som samtidig er et strategisk værktøj i arbejdet med den fysiske planlægning af Hørsholm Kommune.

Aktivt medborgerskab
Vi skal have endnu mere liv i vores by. Vi vil fremme udviklende og involverende fællesskaber, der giver liv og puls til byen. Vi vil fortsat have fokus på Hørsholm Bymidte og bydelscentrene. Der skal skabes vedkommende, anvendelige og tilgængelige byrum til alle – både til fysisk aktivitet, leg og rekreation, men også fredelige skyggefulde steder til mentale pusterum. Pladser, torve og parker skal være smukke, give plads til leg og kreativ udfoldelse og samtidig tilbyde noget forskelligt. Vi vil i arbejdet med skabelsen af nye byrum, forbindelser og byliv lægge vægt på en proces, der involverer ikke kun politikere og investorer, men også de borgere, som byen er til for, og som lever deres liv i den.

Mulighed for bevægelse
Bæredygtig byudvikling handler også om at skabe mulighed for at leve et sundt liv. Med projektet Hørsholm Cykelby forsøger vi at få flere ud på cyklen og at skabe endnu bedre forhold for cyklisterne. Cyklen er et vigtigt transportmiddel i Danmark - specielt når vi skal på arbejde eller i skole - og vores arbejde med at skabe trygge rammer for cyklisterne ser ud til at virke. Cykling har generelt været i fremgang i Hørsholm Kommune siden år 2000, mens den er faldet i vores nabokommuner og andre steder i landet. Men de nyeste tal viser, at den de to sidste år desværre også er gået tilbage her.  Vi vil i den kommende planlægning fortsat have fokus på trafiksikkerhed, på at etablere flere cykelstier, bedre krydsningsmuligheder og fortsat forbedre belægningen på stierne. Vi ønsker, at alle cykler, fordi det er hurtigt, sikkert og sjovt. Det skal være et let valg, uanset om man skal i skole, på arbejde eller på indkøb.

Derfor vil vi:

  • arbejde koordineret med de områder i byen, hvor vi laver fokuserede byudviklingsindsatser, så vores indsatser og investeringer i byens udviklingsområder og i byens ældre områder understøtter hinanden
  • have fokus på Sygehusgrunden som byudviklingsområde, idet området rummer mulighed for at lave et nyt større sammenhængende boligområde
  • arbejde for en sammenhængende planlægning for området omkring Rungsted Kyst Station med mulighed for udvikling i etaper
  • fremme projekter, der optimerer forholdene for cyklister og fodgængere
  • fortsat forskønne Usserød Kongevej
  • gennem planlægningen sikrer mulighed for vedkommende, anvendelige og tilgængelige byrum til alle
  • fortsat sikre og udvikle byens grønne rum med fokus på rekreative oplevelser og fremtidige klimascenarier
  • fortsat energirenovere kommunens bygninger, så kommunens CO2 udledning nedbringes og kommunens økonomi forbedres
  • undersøge om de generelle rammebestemmelser for bygningers omfang, friarealer og parkering med videre udgør en barriere for omdannelse og nybyggeri i den eksisterende by og derfor har behov for justeringer (Kommuneplan 2017)