8. Støjende anlæg


Retningslinjerne gælder for nye anlæg, men også for udvidelser og væsentlige ændringer, der har betydning for støjen. Retningslinjerne omfatter også vibrationer, når Miljøstyrelsens vejledninger omfatter dette. Retningslinjerne omfatter støjfølsom anvendelse. Det er fx boliger, rekreative formål samt til en vis grad kontorer, privat og offentlig administration og serviceerhverv.