6. Trafik

Redegørelseskort over vejklassificering


Vejklassificering
Vejene i kommunen er klassificeret efter Vejreglernes anbefalinger i følgende kategorier:

• Gennemfartsveje (åbent land) betjener gennemfartstrafik og har en god fremkommelighed og trafiksikkerhed, dvs. veje med få kryds og tilslutninger og få langsomme køretøjer.

• Fordelingsveje (åbent land) forbinder lokalveje med gennemfartsveje og er karakteriseret ved god fremkommelighed, god tilgængelighed og god sikkerhed.

• Trafikveje (byzone) er opdelt i primære og sekundære trafikveje. Trafikvejnettet afvikler trafik på tværs af byzonen og fordeler de store trafikmængder ud på lokalveje.

• Lokalveje (åbent land og byzone) er alle øvrige veje i kommunen, der betjener de lokale områder og de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker. Lokalveje har typisk en lavere hastighed, gode vilkår til lette trafikanter og er tit fartdæmpet (i byzoner). Vejklassificeringen er et redskab for kommunens strategier og prioritering af midler på vejområdet.

Trafiksikkerhed
Hørsholm Kommune har stor fokus på trafiksikkerhed og har afsat midler til udarbejdelse af en ny Trafiksikkerhedsplan i 2013.

Det overordnede mål i trafiksikkerhedsplanen er at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken og at øge trygheden på vejene. Planen bliver brugt som redskab til prioritering af trafiksikkerhedsprojekter.

Statens arealreservationer
Staten har på trafikområdet indgået aftale om anlægsinvesteringer samt tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, med henblik på senere igangsættelse af vejanlæg. Indtil der for disse vejplaner er udarbejdet detaljeret beslutningsgrundlag, typisk VVM - undersøgelse, er det en statslig interesse, at vejinteresserne tilgodeses gennem kommunernes arealplanlægning, således at kommuneplanlægningen ikke disponerer i strid hermed. Arealreservation til sådanne vejplaner er medtaget i Kommuneplanen i form af bindende retningslinjer om reservation af areal til fremtidigt vejanlæg.