Læsevejledning

Et af de vigtigste dokumenter i kommunen er kommuneplanen. Det er på baggrund af den, vi styrer den fysiske udvikling og indretning af vores kommune. Hvor skal vi bygge nyt? Hvordan udvikler vi vores by? Hvordan sikrer vi en mangfoldig natur? Og meget mere.

Denne kommuneplan, som for første gang kun findes i en digital udgave, vedtog Hørsholm Kommunalbestyrelse den 25. november 2013. Hvordan du navigerer rundt i kommuneplanen, kan du læse mere om her på siden.

Hvordan finder jeg rundt i kommuneplanen?

Under 'Fakta om Hørsholm' i venstre menuspalte, kan du danne dig det store overblik over Hørsholm Kommunes geografi, demografi og et historisk rids.

Under 'Hovedstruktur' finder du de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.

Under 'Retningslinjer' finder du gældende retningslinjer inden for hvert enkelt tema samt redegørelse herfor. For de fleste temaer følger et retningslinjekort, hvori du kan zoome ind/ud og navigere rundt. Her er det muligt at tænde og slukke for de forskellige lag, ligesom det er muligt at skifte mellem baggrundskort og luftfoto. Du har endvidere mulighed for at søge på en adresse.

Under 'Rammer' kan du se den præcise angivelse af anvendelse, bebyggelsens art, omfang mm. for dit eget lokalområde. Det er rammerne, der er retningsgivende for, hvad der kan bestemmes i en lokalplan.

Under 'Vilkår for planlægning' finder du samtlige statslige og regionale interesser i planlægningen

Under 'Miljøvurdering' kan du se den lovpligtige screening af miljøpåvirkningen af ændringerne i kommuneplanen.

Under 'Kommuneplanproces' finder du information om hvorledes kommuneplanen og øvrige et samspil mellem visioner, økonomi og planlægning

Under 'Tillæg' finder du de kommuneplantillæg der vedtages under planperioden.

Under 'Lokalplaner' finder du links til Hørsholm Kommunes vedtagede planer og planer i høring.

Under 'Ordforklaring' finder du forklaring på ord brugt i kommuneplanlægning, desuden finder du et link til byplanhåndbogens planlægningsord fra A-Å.

Print planen

Du kan printe hele kommuneplanen via link til højre på skærmen. Endvidere kan rammer for lokalplanlægning, retningslinjer for arealanvendelse samt hovedstrukturdelen hentes her på siden eller under de pågældende hovedafsnit. 

Den digitale Kommuneplan

Denne kommuneplan findes som nævnt nu udelukkende i en digital udgave og altså ikke i den traditionelle, trykte papirudgave. Hørsholm Kommune har fravalgt papirudgaven af flere årsager. Dels spares der store papirmængder ved at undlade at trykke kommuneplanen, hvilket giver mening set både fra et bæredygtigt og et økonomisk perspektiv. Dels tydeliggør vi, at vi i Hørsholm Kommune satser på digitale medier. Digitale medier betyder bl.a., at størstedelen af befolkningen har let adgang til planen via internettet.

Det digitale medie giver mulighed for en løbende opdatering af kommuneplanen i takt med, at der vedtages ændringer af den. Du skal derfor ikke holde styr på de tillæg, som uundgåeligt vil blive vedtaget i løbet af de kommende år. Nu kan du i stedet udelukkende rette blikket mod denne side for at finde ud af, hvad der er gældende i kommuneplanen i det øjeblik, du søger.