Om Kommuneplanen

Kommuneplanen beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for de næste 12 år. Kommuneplanen konkretiserer de pejlemærker, som Kommunalbestyrelsen præsenterede i plan- og Agenda 21 strategien »Strategi 2011«. Kommuneplanen er samtidig kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer fremtidige aktiviteter. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år på grund af udviklingen i samfundet, nye behov der skal opfyldes eller ideer, som Kommunalbestyrelsen ønsker at realisere.
I henhold til Lov om planlægning (Planloven) skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne er grundlaget for al fysisk planlægning og overordnet koordinering i hver enkelt kommune.

Kommuneplanen består af tre dele:
1. Kommunens hovedstruktur
2. Retningslinjer for arealanvendelse
3. Rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplanen skal desuden indeholde kort, der knytter sig til ovenstående retningslinjer og rammer. Endelig skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger.

1. Kommuneplanens hovedstruktur
Kommuneplanens hovedstruktur omfatter hele kommunens geografiske område, dvs. både byzone og landzone. Hovedstrukturen afspejler de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen og er udtryk for den interesseafvejning, kommunalbestyrelsen har foretaget.

2. Retningslinjer for arealanvendelsen
På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen, skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for udlæg af arealer til byzone samt retningslinjer for beliggenheden af arealer til forskellige byformål inden for byzonen. Kommuneplanen skal desuden indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, skovrejsning, infrastrukturanlæg og tekniske anlæg.

Kommuneplanen skal endvidere varetage de jordbrugsmæssige interesser og naturbeskyttelsesinteresserne og sikre lavbundsarealer, kulturhistoriske, landskabelige og geologiske bevaringsværdier. Endelig skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for anvendelsen af kystnærhedszonen og anvendelsen af søer, vandløb og kystvande.

Retningslinjerne udgør et grundlag for kommunens administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration af kompetencer inden for anden lovgivning, bl.a. natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen samt husdyrgodkendelsesloven. Retningslinjerne og de områdeudpegninger, de medfører, oplyser om, hvilke hensyn, kommunalbestyrelsen vil lade indgå i afvejningen af en ansøgning om tilladelse eller dispensation efter lovgivningen – samtidig med at behandlingen af ansøgninger om tilladelse eller dispensation også vil foregå på baggrund af et konkret skøn, når der er pligt til at foretage et sådant efter lovgivningen. Retningslinjerne udgør desuden grundlaget for kommunens naturforvaltning og andre tiltag til nye aktiviteter.

3. Rammer for lokalplanlægningen
Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen.

Rammerne skal udgøre et fyldestgørende grundlag for vurderingen af, om indholdet i en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen. Rammerne skal derfor være så præcise med hensyn til angivelse af anvendelse, bebyggelsens art og omfang mv. samt den geografiske afgrænsning, at det umiddelbart fremgår, hvilke bindende lokalplanbestemmelser, der kan fastsættes.

Miljøvurdering
Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommuneplanen miljøvurderes. Miljøvurderingen er begrænset til de dele, som indeholder ændringer i forhold til den gældende planlægning. Arealudlæg, der allerede er udpeget i gældende kommuneplan, og som indgår i en ny kommuneplan, er således ikke omfattet.
Det vurderes, om kommuneplanens indhold kræver miljøvurdering på baggrund af en screening af planen. Til screeningen indhentes udtalelser fra berørte myndigheder.


Hent kommuneplanen som pdf her (16 mb)