9. Børn og familie

Vision

Børn og unge skal trives og vokse op med fokus på leg og læring. I institutioner, skoler og fritidsliv vil vi arbejde med børnenes alsidige kompetencer og inspirere til en sund livsstil, hvor sundhed og bevægelse er i fokus.

Hørsholm som børne- og familievenlig kommune

Hørsholm har valgt som strategisk indsatsområde at sætte særlig fokus på børnefamilierne og deres vilkår på tværs af alle områder i kommunen. Hørsholm Kommune vil være en væsentlig og inspirerende aktør for kommunens børnefamilier og via sine tilbud medvirke til at skabe bedre sammenhæng i dagligdagen for børnefamilierne. Indsatsen skal dels tiltrække nye børnefamilier til kommunen, dels forbedre forholdene for børnefamilierne generelt i kommunen.

Børns trivsel

Leg og læring skal være rammen om en sund opvækst, der giver børn og unge de bedste forudsætninger for at udvikle sig individuelt og som samfundsborgere. Der skal være fokus på børnenes læring af alsidige kompetencer, som skal bidrage til, at børnene kan begå sig i skoleregi og senere som samfundsborger i et demokratisk samfund. Samtidig sætter dagtilbud og skoler fokus på bevægelse og sund kost, som skal være grundlaget for, at børnene får en sund livsstil fremad i livet.
Målsætningen er at skabe et stærkt samarbejde mellem forældre og fagpersoner i dagtilbud og skoler med henblik på at give børn og forældre de bedst mulige tilbud. I forhold til børn med særlige behov ønskes en styrkelse af samarbejdet mellem forældre, fagpersoner i dagtilbud og skoler og andre ressourcepersoner med viden om børn og unge med særligt behov. Et styrket samarbejde er grundlaget for den bedst mulige indsats for det enkelte barn og barnets familie. Grundlaget for samarbejdet skal være åbenhed, gensidig tillid og fastholdelse af forældreansvar. Det betyder, at fagpersoner skal sikre, at forældrene føler sig inddraget i og har ansvar for beslutninger vedrørende deres børn.

Børn og unge med særlige behov

Der er opbygget en samarbejdsstruktur på tværs af børneområdet – mellem dagtilbud og skoler og ressourcepersoner i Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud og Skole som sikrer, at børn med særlige behov og deres forældre kan tilbydes en tidlig, målrettet og sammenhængende indsats, som passer til det enkelte ban.
En fælles pædagogisk ramme for arbejdet i dagtilbud og skoler bidrager til at skabe et sammenhængende forløb med pædagogisk kontinuitet fra starten i vuggestue/dagpleje, og til de unge forlader folkeskolen. Der tages hånd om overgange fra den ene institution til den anden og fra livet i børnehavegrupper til livet som skolebarn, og der fokuseres overalt på en anerkende og inkluderende tilgang til det enkelte barn.

Førskolebørn og dagtilbud

Småbørnsfamilier møder som det første en sundhedspleje, der med vejledning og rådgivning er med til at præge familiernes holdning til sundhed og trivsel for deres børn. Sundhedsplejen er også kommunens ambassadører i forhold til oplysning om muligheder og tilbud til småbørnsfamilierne.
Pasningsgaranti og valgfrihed med hensyn til dagtilbud og enkle selvbetjeningsportaler er med til at imødekomme småbørnsfamiliernes ønsker. Det skal sikres, at pladsgarantien på daginstitutionsområdet kan holdes i forbindelse med boligudbygningen på Kokkedal Vest, Kokkedal Nordvest og kommende udvikling på sygehusgrunden.
Dagtilbuddenes arbejder med at styrke børnenes alsidige kompetencer, særligt indenfor de 6 læreplanstemaer. Samtidig har Hørsholm Kommune i 2012-2013 haft særligt fokus på opkvalificering af læreplansarbejdet, udvikling af børnenes sproglige kompetencer, styrkelse af inklusionsindsatsen og forældresamarbejdet. Indsatsområder, som fortsat vil være i fokus.
I 2011 åbnede den klimavenlige børneinstitution Solhuset, hvis arkitektur og indretning er optimal for at koble klima og miljø med pædagogiske aktiviteter. Solhuset har siden 2011 og frem til nu arbejdet med temaer indenfor klima og miljø, som har givet børnene en større forståelse for klimaet og miljøet og en større bevidsthed om deres ansvar for at passe på miljøet.

Skolebørn i folkeskolen, SFO, klubber – og Ungdomsskolen

Tryghed i overgangen fra dagtilbud til skole og SFO er afgørende for, at børn får en god start på på livet i skoleregi. Hørsholm Kommune arbejder derfor med en overgangsmodel, som sikrer pædagogisk kontinuitet og herved tryghed i børnenes overgang til skole og SFO

Der stilles i dag store krav til skolerne om, at børn og unge får den bedst mulige indgang til uddannelsessystemet, og samtidig bliver i stand til at klare sig i et demokratisk samfund i hastig forandring. Skolerne skal både sikre børnenes faglighed udvikling og samtidig udvikle børnenes sociale kompetencer, hvorfor lærerne skal kunne arbejde med klassen som ét fællesskab, den enkelte elevs læring og alle børn inklusion i forskellige fællesskaber.
Alle skolerne i Hørsholm bruger IT-baseret undervisning, og lærerne er uddannet til at anvende de nye IT-redskaber, som fx smartboards i alle klasse- og faglokaler. I 2013 implementeres den fremtidige IT- strategi for skolerne. Der satses i årene fremover på, at Hørsholms elever tilbydes en fremtidssikret undervisning, dette omfatter også nødvendige udbygninger og renoveringer.

Skolernes kompetencer dokumenteres gennem årlige kvalitetsrapporter, hvor skole-hjem-samarbejde, elevplaner og elevinddragelse mm. evalueres. Det nære samarbejde mellem skolerne videreføres i de årlige kvalitetsrapporter på udvalgte områder. Kvalitetsrapporten fra 2013 viser, at Hørsholm Kommunes faglige kvalitet er høj samtidig med at eleverne trives.

Børn og unge, der har behov for specialundervisning, skal tilbydes en indsats målrettet det enkelte barn, og med inddragelse af både børn og forældre. Hørsholm samarbejder med Fredensborg og Helsingør kommuner om at tilbyde undervisning på specialskoler til disse børn og unge. Det forventes at 95% af specialundervisningsbehovet vil kunne dækkes indenfor samarbejdet med Helsingør og Fredensborg kommuner. Resten dækkes af specialinstitutioner i Regionen og andre kommuner. Hørsholm Kommune har samtidig flere specialtilbud i kommunen, fx A-Huset til børn med ADHD – som sikrer at mange af kommunens børn med behov for specialtilbud, har mulighed for at blive i deres lokalområde. Hørsholm Kommune vil arbejde videre med de lokale tilbud til kommunens børn og samtidig arbejde hen imod, at færrest mulige børn skal ekskluderes fra de almindelige dagtilbud og skoler. I 2013 starter implementeringen af en ny inklusionsstrategi, som skal være med til at sikre inklusionen af flest mulig børn i de almindelige dagtilbud og skoler i kommunen.

Unge, der ønsker at fortsætte skolegangen i 10. klasse og/eller i Ungdomsskolen, er fra 2008 samlet på Vallerødskolen, så ønsker og behov for disse årgange kan planlægges og udvikles i fællesskab. Det forventes, at en boligudbygning på Kokkedal Vest og Nordvest med udbygningen af Vallerødskolen til en 4-spors skole vil kunne rummes indenfor eksisterende skolekapacitet.

Klik her for at se kortet i stort format

Se kommunens indsatsområder her