7. Trafik og transport

Vision

Vi vil arbejde for et bæredygtigt transportsystem. Trafikken i Hørsholm skal tage hensyn til mennesker og miljø, og den skal afvikles optimalt og sikkert. Det skal være attraktivt at bruge kollektiv transport, og det skal være nemt at skifte mellem forskellige transportmidler. Veje, stier og byrum skal være velholdte og funktionelle.

Transport

Mobilitet er vigtig for samfundets økonomiske udvikling og den enkeltes muligheder. Vi pendler til arbejde og fritidsaktiviteter, besøger venner og familie. Det sker i bil, til fods, på cykel og med kollektiv trafik. Ifølge regeringens infrastrukturplan (2009) er trafikken steget med mere end 50 % i de seneste 20 år, og stigningen ventes at fortsatte i de kommende år. Hørsholm Kommune vil bidrage til det nationale mål, om at nedbringe CO2 udledning fra transportsektoren ved at fremme alternative transportmidler.

Kollektiv trafik

Hørsholm Kommune har ansvaret for busdriften og dermed også ansvaret for at fastlægge det serviceniveau, som ønskes lokalt. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at den kollektive trafik har gode rammer.
Kommunalbestyrelsen etablerer en bybus fra 2014. Formålet er dels at aflaste trafikafviklingen i bymidten ved at overflytte biltrafikken til bustrafik, dels få opfyldt ønsket om en lokal bus, der betjener Hørsholm Rådhus, Hørsholm Idrætspark, ældrecentre, Hørsholm Bymidte osv. Desuden skal parkeringsmuligheder for biler og cykler forbedres ved stationerne, og vi vil arbejde for etablering af cykelparkering ved de mest benyttede stoppesteder.
At cykle i Hørsholm Kommune
Kommunalbestyrelsen ønsker, at flere skifter, især de korte, bilture ud med cykelture. At cykle er sundt, og når flere cykler, vil også trængslen på veje og parkeringspladser mindskes. Cykelhandlingsplanen, udarbejdet i fællesskab mellem administrationen, politikere og borgere, sætter fokus på en god generel cykeltrafik, med flere cykelstier, bedre krydsningsmuligheder og bedre belægning på stierne. Arbejdet er allerede i gang, og kommunen ansøger om tilskud fra alle statslige puljer, der udbydes. Trafik- og motionsvaner grundlægges allerede i skolealderen, derfor vil kommunalbestyrelsen arbejde for sikre skoleveje i arbejdet med at sikre gode trafik- og motionsvaner. Hørsholm Kommune og en række andre kommuner i Region Hovedstaden samarbejder om at planlægge og finansiere projektet Cykelsuperstierne.
Cykelsuperstierne skal skabe bedre forhold for pendlercyklister og give flere lyst til at vælge cyklen frem for bilen – også på de lange strækninger. Det giver bedre bymiljø, mindre trængsel og mere sundhed – til fordel for alle trafikanter. De er indrettet med så få forhindringer som muligt, og der er lagt stor vægt på tryghed, sikkerhed og høj komfort.

Trafiksikkerhed

Kommunalbestyrelsen arbejder for at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken og skabe tryghed for alle trafikanter, ved bl.a. at trafiksanere lokalområder. Erfaringerne viser, at bilers hastighed i de trafiksanerede områder er faldet, og at trygheden og sikkerheden er øget. Kommunalbestyrelsen vil i perioden 2013-2025 prioritere trafiksaneringer i følgende lokalområder:
1. Vest området Stumpedyssevej/ Kettingevej
2. Mortenstrupvej
3. Usserød, Agiltevej og Grønnegade

Alle større anlægsarbejder på kommunens veje gennemgår en trafiksikkerhedsrevision inden gennemførelsen. Ådalsvej, som er kommunens mest uheldsbelastede vej trafiksaneres i 2013, og der anlægges en ny rundkørsel i krydset Kokkedal industripark – Ådalsvej.
I 2013 udarbejdes en ny trafiksikkerhedsplan, der skal bruges som redskab til prioritering af trafiksikkerhedsprojekter.

Fremkommelighed på vejen

En forøgelse af både boliger og detailhandel i Hørsholm Bymidte vil medføre en øget trafik i området. Kommunalbestyrelsen har derfor gennemført analyser og simuleringer af trafikken. Analyserne viser, at udbygningen kan lade sig gøre, hvis man gennemfører en række forbedringer på vejnettet, fx nyt profil på Hørsholm Allé, optimering af signalreguleringen på Usserød Kongevej og forøgelse af parkeringskapaciteten. Kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at planlægge nye omfartsveje. Kommunen har vurderet fordele og ulemper ved at fastholde vejudlægget til Ådalsvejens forlængelse og mulighed for eventuel tilslutning til Helsingørmotorvejen. Konklusionen er, at vejudlægget fastholdes, da en fremtidig tilslutning til motorvejen her vil aflaste Usserød Kongevej.

Forskønnelse

Renovering af Hovedgaden i 2013-2014 vil give hele Hørsholm Bymidte et løft, og bidrage til en ny bymidte med forbedrede adgangsforhold for ældre og handicappede, spændende lyssætning og vandkunst. Kommunalbestyrelsen har fortsat et ønske om at forskønne Usserød Kongevej nordligste del.

Klik her for at se kortet i stort format

Se kommunes indsatsområder her