3. Natur og miljø

Vision

Vi vil værne om de landskabelige værdier, det åbne land og Øresundskysten. Vi vil styrke den grønne og blå identitet ved at fastholde de store samlede grønne områder i kommunen. Vi vil skabe nye muligheder for, at borgerne kan kombinere naturoplevelser med motion og et aktivt fritidsliv. Vi vil udnytte øgede regnvandsmængder konstruktivt i de rekreative områder, vådområder og i bymiljøet. Vi vil værne om vores natur og fremme biologisk mangfoldighed. Vi vil aktivt medvirke til at bevare og forbedre områder hvor der er eller kan skabes levesteder og spredningsmuligheder for plante- og dyreliv. Miljøtilstande skal forbedres gennem reduktion af ressourceforbruget og renere teknologi.

Unik beliggenhed

Hørsholm Kommune har en enestående naturmæssig beliggenhed med Øresund mod øst og store grønne områder vest for motorvejen. Byen byder på mange grønne oaser der indgår i kommunens mangfoldige grønne struktur.

Natur og landskab

Åbne landskaber, skov og strand er dominerende træk i kommunens samlede, grønne struktur. Naturen og landskabet giver borgerne muligheder for et aktivt fritidsliv. Øst for motorvejen er det muligt at opleve åbne landskaber og skove. Slotshaven, Folehaveskoven, Rungsted Hegn, Kokkedal området og Usserød Ådal er eksempler på områder der har en størrelse og kvalitet, så de kan fungere både som rekreative områder og grønne oaser for borgere, derudover er de vigtige elementer i kommunens samlede grønne struktur.

Store dele af områderne vest for Helsingørmotorvejen anvendes til landbrugsformål og er ikke offentlig tilgængelige. Kommunalbestyrelsen ønsker at samarbejde med lodsejerne om etablering af trampestier eller andre mindre naturstier, så borgerne har mulighed for at opleve det åbne landskab. Der er stier med offentlig adgang i Sjælsølund Skov og Stumpedysse Hegn, samt en græssti med offentlig adgang henover Hørsholm Golf.
Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe bedre forbindelse mellem byområdet øst for motorvejen og området vest for motorvejen. Hørsholm Kommune arbejder for at etablere en stitunnel under Helsingørmotorvejen. Tunnelen vil indgå i det samlede stiforløb langs Usserød Å fra Sjælsø til Nive Å og Øresund, der indgår i Nivå delområdeplan fra 1999.

Øresundskysten

Hørsholm Kommunes kyst langs Øresund er godt 6 km lang. Udover strækningens varierende natur omfatter dens rige mangfoldighed historiske, kulturelle, rekreative og æstetiske værdier som det er vigtigt at værne om.
Det største område med synlig offentlig adgang er Rungsted Havn, som indtager en central plads i fritidslivet i kommunen, og som byder på mange rekreative muligheder. Rungsted badestrand er kommunens offentlige strand med badebroer og toiletter, derudover er der offentlig adgang til strande ved Mikkelborg og Strandvejen 168. Øvrige strande er private.
Mikkelborg Strandpark på grænsen til Fredensborg Kommune er et mindre, fredet område med offentlig adgang og opholdsmuligheder. Parken har et areal med spredt privat bebyggelse op til det offentlige område. Dette betyder, at Strandparken ikke endnu har den benyttelse, som den fortjener. Fra Mikkelborg til havnen går vejen tæt på vandet med de deraf følgende meget varierende indtryk og oplevelsesmuligheder.
Udsynet til og over Øresund blev allerede i 1919 sikret ved en ca. 500 meter lang udsigtsfredning nord for havnen til Vallerød bygrænse.

Fremtidige rekreative støttepunkter

Mulige rekreative støttepunkter er udpeget på hovedstrukturkortet. De rekreative støttepunkter skal fremme det almene friluftsliv langs kysten. Rekreative støttepunkter kan være små anlæg som primitive teltpladser, shelters, en anløbsbro, kiosk, mindre udlejnings- eller udskænkningssteder, naturformidling eller evt lidt parkering.
Udviklingen af de rekreative støttepunkter skal indgå i det kommende arbejde med kystplanlægning og naturstrategien.

Motion i det grønne

Kommunens grønne områder giver mulighed for en række aktiviteter, der er godt for sundheden. Her er plads til både leg og gåture samt løb og cykling og andre former for aktivitet, alt efter hvilket område man befinder sig i.
Der findes motionsruter i Kokkedal Skov og i Rungsted Hegn. Ruterne er markeret og har forskellig længde. Det er planen at etablere flere motionsruter i andre dele af kommunen, så det bliver nemmere for borgerne at leve et sundt og aktivt liv. Nye ruter skal forbinde eller ligge tæt på de bymæssige bebyggelser, så borgerne nemt kan finde en rute tæt på deres bolig. På længere sigt kan der etableres et sammenhængende net af alle ruterne.
Kommunalbestyrelsen vil arbejde videre med at øge muligheden for fysisk aktivitet i byrummet og i de grønne områder. Ved Hørsholm Idrætspark er der anlagt en skaterbane og en parkourbane. Ved Kulturhus Trommen er der etableret to nye legepladser.
Kommunalbestyrelsen prioriterer desuden at forbedre det eksisterende cykelstinet, med blandt andet en plan for en cykelsti langs Sjælsmarksvej og en mere direkte forbindelse af kystbanestien syd for Rungsted Kyst Station.

Naturstrategi for Hørsholm Kommune

Kommunalbestyrelsen ønsker at udarbejde en naturstrategi. Naturstrategien skal i forlængelse af den statslige vandplan og den efterfølgende kommunale handlingsplan og med udgangspunkt i de målsætninger, der skal opfyldes, hjælpe og understøtte både naturens artsrigdom og bestandsstørrelser i kommunen. Strategien skal bl.a. indeholde en vurdering af mulighederne for at håndtere Sjælsø som et Natura 2000 område, fokusere på vandmiljø og § 3 områder, mulighederne for at skabe bedre adgang til grønne områder både øst og vest for motorvejen samt samarbejdet med nabokommunerne. Det er også et ønske at sætte fokus på spredningskorridorer, der kan styrke natursammenhængen i det åbne land. Naturindholdet i landbrugs- og naturområder vil kunne styrkes via mere sammenhængende spredningskorridorer for vilde dyr og planter.

Usserød Ådal

Usserød Å snor sig som et natur- og kulturhistorisk bånd fra Sjælsø indtil den løber sammen med Nive Å i Fredensborg kommune for at ende i Nivåbugt. Åen har spillet en central og skiftende rolle i egnens udvikling.
Landskabet langs åen er meget varieret. Vest for motorvejen er åen delvis skjult i det småbakkede terræn, og stadig på en stor del af strækningen præget af en hårdhændet regulering i midten af 1800-tallet. Lige øst for motorvejen passerer åen mellem to markante højdedrag, som understreger de kræfter, der dannede landskabet i istiden.
Fra motorvejen til Stampedammen er åen nu genslynget og indgår i et storslået landskab, Usserød Ådal, som nu er fredet. Området langs Usserød Å byder på mange naturmæssige oplevelser og et rigt fugleliv.
Usserød Ådal fredningen blev endeligt vedtaget i 2008. Fredningen sikrer at området bevares ubebygget og at naturindholdet i området bliver styrket. Fredningen er en del af et morænelandskab, hvor højtliggende bakker afvandes gennem Usserød Å og Blårenden, som er rørlagt. I forlængelse af fredningen er der udarbejdet en plejeplan for området.
LIFE-projekt for Usserød Å
Projektet er et tværkommunalt projekt mellem Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm Kommuner, der skal klimasikre Usserød Å. Der er blandt andet planer om at engene omkring Blårenden og Svenstrupgård skal virke som bufferzoner ved ekstremregn, og samtidig skal områdernes naturmæssige værdier øges.

Vand

Hørsholm Kommune ligger i et område med grundvand af god kvalitet, og det er vigtigt, at vi også i fremtiden sikrer tilstrækkelige mængder godt vand. Langt den største del af vandforsyningen dækkes af Sjælsø Vandværk, der også leverer vand til Gentofte, Gladsaxe, Lyngby og Fredensborg kommuner. Sjælsø vandværk pumper grundvand op mange steder og bl.a. i fem større områder i Hørsholm.
Kommunalbestyrelsen vil fortsat forbedre rensningen af spildevand for at forbedre vandløb og søer som levested for planter og dyr, og sikre at vi kan bruge byens grønne og blå områder til rekreative formål.
Hørsholm Kommune viderefører arbejdet de kommende år ved at lade Hørsholm Vand ApS renovere kloaknettet, etablere bassiner og generelt reducere overløb fra kloaksystemet til Usserød Å, Øresund og kommunens øvrige vandløb og søer.

Affaldsforbrændingen

Nordforbrændingen ligger i et af Hørsholm kommunes erhvervsområder og driver i nært samarbejde med de omkringliggende kommuner en effektiv forsyningsvirksomhed indenfor miljø- og energiområdet. Der fastholdes en sammenhæng i aktiviteterne med udgangspunkt i affalds- og fjernvarmeområdet. Fra affaldet smides ud til det bliver genanvendt, brændt eller deponeret. Fra energien er produceret til fjernvarmen er leveret hos forbrugeren.
Mængden af affald fra virksomheder og husholdninger har været stabil de seneste år, og følger som sådan den økonomiske udvikling i samfundet. Affaldsmængderne forventes fremover også at være på nuværende niveau. Kommunalbestyrelsen vil fortsat arbejde for at øge genanvendelsen, og reducere mængden af affald, der skal deponeres.
Der er i 2013 vedtaget en ny lokalplan der gør det muligt at optimere Nordforbrændingens affaldsforbrænding.

Usserød Renseanlæg

Hørsholm Kommune ejer og driver Usserød Renseanlæg. Renseanlægget modtager det meste spildevand fra Hørsholm Kommune samt en betydelig spildevandsmængde fra Fredensborg og Rudersdal kommuner, svarende til 1/3 af den samlede mængde spildevand på Usserød Renseanlæg.
Spildevandsplan 2012-2016 indeholder bl.a. problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til klimasikring af kloak og afløb samt skrappere grænser for afledningen af regnvand til kloak fra de nye byudviklingsprojekter.

Klik her for at se kortet i stort format

Se kommunens indsatsområder her