10. Ældre og seniorer

Vision

Vi vil tilbyde Hørsholms seniorer en god hverdag ved at fastholde og udvikle gode tilbud inden for boliger, sundhed, fritid og kultur. Vi lægger vægt på at fremme sundheden og forebygge sygdomme, fordi det er med til at skabe et trygt og aktivt seniorliv med kvalitet.

Forventninger til et godt otium

Danmark er i disse år i gang med en markant samfundsændring, idet de store årgange træder ind i en ny livsfase ved at gå på efterløn eller pension. Mange seniorer har et godt helbred og ressourcer til at føre et aktivt liv. Udviklingen medfører stigende forventninger og krav fra »de unge ældre« – både på kultur- og fritidsområdet og på boligområdet. Antallet af ældre med behov for pleje vil også vokse. Det medfører et stigende behov for boliger, muligheder for fysiske træningsmuligheder og plejefaciliteter.

Aktiviteter for seniorer

Hørsholm Kommunes idræts- og kulturliv, og de mange rekreative områder ved skov og strand giver seniorer gode muligheder for aktiviteter på egen hånd. Aktivitetscenter Sophielund og et brugerstyret hus til brug for frivillige sociale og humanitære formål, Selmersbo, danner rammer for mange tilbud om aktivet og sociale arrangementer. Endelig er der mulighed for selvtræning i det nye genoptræningscenter på Louiselund, og på sigt vil lokalerne her ligeledes blive lånt ud til lokalforeninger, der opretter hold med fokus på træning, der lægger i forlængelse med kommunens indsatsområder.
Hørsholm Senioridræt tilbyder både indendørs og udendørs idrætsfaciliteter og optager alle seniorer over 55 år. Foreningen modtager aktivitetsstøtte til alle medlemmer over 65 år via Hørsholm-ordningen.

Kommunens botilbud på ældreområdet

Hørsholm Kommune arbejder for at skabe et varieret udbud af tidssvarende boliger under ældreboliglovgivningen.
Kommunalbestyrelsens målsætning er, at der maksimalt må være en ventetid på en plejebolig på to måneder.

Hørsholm Kommune råder i 2013 i alt over 200 plejeboliger fordelt på plejecentrene Louiselund, Breelteparken og Sophielund. Heraf er 114 demens pladser og 86 somatiske pladser.
I 2014 vil denne kapacitet løbende blive forøget til 235 pladser, da kommunens aftale med Rudersdal Kommune omkring drift af plejecentret Margrethelund ophører.
Hørsholm kommune arbejder tværkommunalt i forhold til optimal kapacitetsudnyttelse på plejeboligområdet, hvilket betyder, at der samarbejdes med nabokommunerne i forhold til plejeboligbehov.

Hørsholm Kommune råder over 339 ældreboliger som er særligt egnet til borgere med funktionsnedsættelser. Det kræver en visitation at få tildelt en ældrebolig.

90 af kommunens plejeboliger og 43 af kommunens ældreboliger er beliggende på kommunens nye pleje samt sundheds- og rehabiliteringscenter Louiselund, der stod færdig bygget i 2012.
Her findes også 38 fleksible pladser, som skal håndtere døgngenoptræning, akutpladser, aflastningsophold og observationspladser. Disse midlertidige boliger ligger i tæt relation til sundheds- og rehabiliteringscenteret Louiselund.
Hele kommunens genoptræningsopgave er samlet i et genoptræningscenter på Louiselund, hvor kommunens fysioterapeuter og ergoterapeuter har arbejdsplads.
Endelig har kommunens sundhedscenter til huse på Louiselund, hvorfra der iværksættes indsatser indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.

Sophielund

Aktivitetscentret Sophielund udvides. En af indsatserne i de kommende år i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme for kommunens ældre borgere er en udvidelse af Aktivitetscentret Sophielund. Aktivitetscentret udvides i 2014 med nye træningsfaciliteter, der skal forbedre mulighederne for holdtræning og selvtræning for kommunens mange aktive seniorer.
Derudover flyttes kommunens daghjem for borgere med en demensdiagnose fra Kammerhuset på Kammerrådensvej til den nye tilbygning på Sophielund. Her vil de kunne flytte ind i stueetagen i nye rammer, der er tilpasset deres behov.

Klik her for at se kortet i stort format

Se indsatsområder her